ماساژ تایلندی و نوجوانان کم توان ذهنی

تأثیر یک دوره ماساژ تایلندی سنتی بر میزان درد و کیفیت خواب نوجوانان که کارکرد هوش عمومی فرد در آنها به میزان چشمگیری زیر حد متوسط ‏ است

ماساژ درمانی برای کاهش درد کمر با استفاده از تکنیک‌های خاص

مقدمه

بر طبق DSM IV-TR کم‌توانی ذهنی حالتی است که در آن کارکرد هوش عمومی فرد به میزان چشمگیری زیر حد متوسط و به‌طور هم‌زمان سبب تخریب رفتارهای انطباقی او شده باشد و شروع این اختلال قبل از ۱۸ سالگی باشد (۱).

اسکولیوز عبارت است از انحراف جانبی و چرخشی یکسری از مهره‌ها از خط میانی محور ستون فقرات. معمولاً قبل از ۱۴ سالگی نمایان می‌شود و میزان شیوع آن ۱/۹ درصد است (۲). افراد کم‌توان ذهنی که مبتلابه اسکولیوز و دیگر ناهنجاری‌های بدنی هستند دچار مشکلاتی هم از جنبه‌های روانی و هم از جنبه جسمی از قبیل درد. کاهش تحرک ستون فقرات. خستگی زودرس. اختلال خواب و… می‌باشند.

راه‌های مختلفی برای کاهش مشکلات اپن قبیل افراد وجود دارد. یکی از این راه‌ها که طی ده سال گذشته شاهد رشد سریع و همه جانبه شیوه‌ها و متدهای آن بوده‌ایم ماساژ است.

تحقیقات نشان داده که ماساژ یکی از مؤثرترین وسیله در حفظ سلامتی و رهابی از فشارها و تنش‌های عصبی و دردهای دائمی در دنیای کنونی است (او ۴). ماساژ سننی تایلندی یکی از شاخه‌های اصلی آمادگی جسمانی است که شامل تکنیک‌های ماساژ آرام‌بخش نه‌تنها برای شادابی و تحرک پذیری جسم بلکه برای ایجاد توازن. سلامت و فرح بخشی به روح و روان نیز بکار می‌رود (۳).

بوتاگات و همکاران (۲۰۱۲) به بررسی اثر درمانی ماساژ سنتی تایلندی بر درد» تنش عضلانی و اضطراب در بیماران مبتلابه سندرم اسکاپولو کوستال (۹05) پرداختند و گزارش دادند که گروه ]11 بهبود قابل توجهی را در تمام پارامترها نشان داد (۴). اطلاعات موجود درزمینهٔ تأثیر ماساژ تایلندی بر میزان درد و کیفیت خواب نوجوانان کم‌توان ذهنی محدود بوده لذا در مطالعه حاضر محقق با استفاده از آزمون‌های عملکردی به بررسی تأثیر ماساژ تایلندی سنتی بر میزان درد و کیفیت خواب نوجوانان کم‌توان ذهنی اسکولیوتیک پرداخته است.

روش‌شناسی

پژوهش از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل است. آزمودنی‌های تحقیق ۴۰ دانش‌آموز پسر نوجوان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر ۱۰ تا ۱۵ ساله که نتیجه آزمون‌های غربالگری اسکولیوز آن‌ها مثبت بود به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (۲۰ نفر) و تجربی (۲۰ نفر) فرار گرفتند. برای ارزیابی درد از مقیاس آنالوگ دیداری درد و کیفیت خواب از شاخص پینزبورگ استفاده شد.

غربالگری اسکولیوز از طریق تست‌های صفحه شطرنجی. نخ شاقول. فاصله دست‌ها تا زمین در دو طرف و آزمون آدامز انجام شد. گروه تجربی در برنامه ماساژ تایلندی به مدت ۴ هفته (۳ بار در هفته) شرکت کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ] مستقل و همبسته استفاده گردید (۰/۰۵ > ۳). و آزمون‌های آماری با نرم‌افزار spss نسخه ۲۰ انجام گرفت.

یافته‌ها

بررسی نتایج پژوهش نشان داد اختلاف معنی‌داری میان ماساژ تایلندی سننی و میزان درد و کیفیت خواب در نوجوانان کم‌توان ذهنی اسکولیوتیک وجود دارد (۰/۰۵ > ۳). نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌ها در میزان درد و کیفیت خواب را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

جدول نتایج آزمون تی همبسته
جدول نتایج آزمون تی همبسته

بحث و نتیجه‌گیری

وضعیت بدنی کودکان کم‌توان ذهنی به‌طورمعمول ضعیف. همراه با درد و ناهنجاری‌های وضعیتی است و شادابی جسمانی زیادی ندارند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر ماساژ تایلندی سنتی بر میزان درد ستون فقرات و کیفیت خواب نوجوانان کم‌توان ذهنی اسکولیوتیک انجام شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه تجربی و کنترل ازنظر میزان درد و کیفیت خواب در پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود ندارد اما در پس‌آزمون گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بهبود یافت.

این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش‌های حسین‌آبادی و همکاران (۱۳۸۷). بحرینی و همکاران (۱۳۸۹) در راستای تأثیر ماساژ بر بهبود کیفیت خواب و بوتاگات و همکاران (۲۰۱۲). بوبات و همکاران (۲۰۱۴) در راستای اینکه ماساژ تایلندی سنتی احتمالاً منجر به کاهش درد ستون فقرات شود. همسو بود. این تحقیقات اگرچه ازنظر آزمودنی‌ها متغیرهای درد و روش تحقیق ممکن است با پژوهش ما متفاوت باشند اما از جهت هدف و یافته‌ها همخوانی دارند. ناگفته نماند تحقیقاتی که تأثیر ماساژ را بر میزان درد و کیفیت خواب معنادار نشان ندهد بافت نشد.

پیام اجرایی – علمی پژوهش

با در نظر گرفتن تأثیر مثبت ماساژ تایلندی بر میزان درد ستون فقرات و کیفیت خواب کودکان کم‌توان ذهنی به والدین. مربیان و مسئولین مراکز و مدارس کم‌توان ذهنی توصیه می‌شود که شرایط را برای بهره‌مندی هر چه بیشتر این افراد از تمرینات جسمانی و ماساژ فراهم نمایند.

مقاله اصلی را در اینجا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید