ماساژ اسالن

ماساژ اسالن Esalen Massage در دهه 1960 و با آمیختن ماساژ کلاسیک سوئدی با تمرین آگاهی حسی و جریان آهسته و روان تای چی ابداع شد. ماسور به‌جای این‌که بر روی مشتری عملی انجام دهد، با “ماساژ گیرنده” کار می کند.

امروزه ماساژ اسالن شامل جزئیات بافت های عمیق، تحرک مفصل، کشش‌ها و جریان انرژی می‌شود. تنش‌ها محوشده و به هماهنگی می‌رسید.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: