ماساژ فلدنکرایس

ماساژ فلدنکرایس Feldenkrais Massage بر بهبود آگاهی مشتری از بدن و حرکات خود تمرکز دارد. این‌یک ماساژ درمانی جامع است که توسط تعداد قابل‌توجهی از افرادی که توانایی حرکتی آن‌ها برای شغل یا فعالیت‌های فوق‌برنامه‌شان ضروری است، استفاده می‌شود. بازیگران و رقصندگان ازجمله این افراد هستند، اما این‌ها تنها گروه‌هایی نیستند که می‌توانند از تکنیک‌هایی که آموزش داده می‌شود، بهره‌مند شوند.

این روش بر این ایده بناشده که افراد عادی از حرکات ناکارآمدی استفاده می‌کنند که باعث فشار بر بدن شده و درنتیجه منجر به درد جسمی و قطع ارتباط بین ذهن و بدن می‌شود. ماساژ دهنده‌ها / ماسورها با آگاهی بخشی درباره حرکات و تأثیرات هر حرکت بر روی ذهن و بدن به دنبال کمک به دیگران برای برقراری ارتباط مجدد میان ذهن و بدن، بهبود دامنه حرکتی، کاهش درد و پیشگیری از آسیب‌دیدگی هستند. سایر زمینه‌های بهبودی که معمولاً توسط افرادی که ماساژ فلدنکرایس را انجام می‌دهند، شامل انعطاف‌پذیری بیشتر و وضعیت بدنی و تعادل بهتر است.

اساس این روش ایجاد آهسته و آرام عادات حرکتی جدید بوسیله یادگیری و تکرار آگاهانه الگوهای حرکتی مناسب است. هیچ ماساژ مستقیمی روی بدن انجام نمی‌شود و فرد با حرکات مکرر در طی یک دوره زمانی، توانایی‌های لازم را به دست می‌آورد. برای موفقیت در این تکنیک، مشتری نیازی به درآوردن لباس ندارد، اگرچه باید لباس راحتی بپوشد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: