ماساژ اندام‌های گوارشی

ماساژ اندام‌های گوارشی Visceral Massage، تحرک طبیعی و حرکت بافت‌ها و اندام‌های سیستم احشایی را افزایش می‌دهد. فشارخون بالا، جابجایی و چسبندگی همگی می‌توانند باعث فعالیت اندام‌ها بر ضد یکدیگر شوند، که درنهایت باعث بروز تحریکات مزمن و ایجاد نقاط کششی ثابت و غیرعادی می‌شود.

فعالیت صحیح و کارآمد اندام‌های احشایی، بستگی به توانایی آن‌ها برای حرکت آزادانه در حفره شکمی دارد. وقتی آن‌ها از موقعیت‌های مؤثر خود منحرف شوند، دیگر عملکرد صحیحی ندارند. با آزاد کردن هر عضو برای فعالیت همسو با سایر اندام‌ها، یک ماساژ دهنده / ماسور، می‌تواند ساختار و کارکرد کلی بدن را تغییر و بهبود بخشد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: