ماساژ قطب درمانی

ماساژ قطب درمانی Polarity Massage Therapy مبتنی بر اصول جهانی جذب انرژی، دافعه و خنثی سازی است. ارتباط متقابل این اصول، پایه و اساس هر جنبه از زندگی را شکل می‌دهد، ازجمله تجربه ما درزمینه سلامتی، تندرستی و بیماری. با این درک، ماساژ قطب درمانی به وابستگی متقابل جسم، روان، روح و اهمیت روابط و ارزش ایجاد یک زندگی که در هماهنگی کامل با طبیعت باشد، می‌پردازد.

قطبیت درمانی یک ماساژ غیرتهاجمی با لباس کامل است که مکمل سایر روش‌های موجود است. قطبیت بر این باور استوار است که قطب‌های مثبت و منفی در هر سلول وجود دارند. بدن به‌آرامی ماساژ داده می‌شود تا انرژی مثبت و منفی را متعادل کند. علاوه بر ماساژ فیزیکی، انسدادها و سموم موجود در بدن از طریق رژیم پاک‌کننده و تمرینات ساده از بین می‌روند. درمان‌ها به‌صورت یک دوره چهار جلسه‌ای پیشنهاد می‌شوند.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: