ماساژ هلرورک

آموزش حرکتی و ماساژ بافت های عمیق از اجزای اصلی ماساژ هلرورک Hellerwork Massage هستند، که به نام مؤسس آن جوزف هلر نام‌گذاری شده است. با تأکید بر متعارف سازی ساختار عمودی بدن و رهایی از استرس و تنش مزمن، هلرورک شامل یازده جلسه خواهد بود: در هر جلسه، یک ساعت به ماساژ بدن و سی دقیقه به حرکت‌درمانی اختصاص دارد. علاوه بر این، درمانگر از گفتگوی کلامی برای کشف عوامل عاطفی‌ای که ممکن است در ایجاد تنش در جسم مراجعان مؤثر باشد، استفاده می‌کند. به‌عنوان یک تکنیک پیشگیرانه، هدف ماساژ هلرورک دستیابی به تغییر دائمی و اصلاحی در تنظیم و حرکت است.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: