ماساژ تخلیه لنفاوی

ماساژ تخلیه لنفاوی Lymph Drainage Massage Therapy ازاین‌جهت بی‌نظیر است که متخصصان مراقبت‌های بهداشتی می‌توانند نحوه لمس و ماساژ جریان لنفاوی را به درستی بیاموزند. پس‌ازآنکه مهارت‌های خود را در این زمینه توسعه دادند، می‌توانند ریتم، جهت و کیفیت جریان لنفاوی را نیز تشخیص دهند. ماساژ دهنده‌ها (ماسورهای) ماهرتر قادر به نقشه‌برداری دقیق از جریان لنفاوی به‌منظور یافتن مسیرهای جایگزین تخلیه خواهند بود.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: